Minuten van liefde met Maria

– Geestelijke post –

De innerlijke weg

Ik kom u om raad vragen betreffende mijn innerlijke weg. Sinds een aantal jaren ben ik begonnen met zo nu en dan neer te schrijven wat mij voor de geest kwam, het zijn geen “innerlijke woorden”, maar “gedachtes”, waarbij ik vaak geneigd was te geloven dat er sprake was van goddelijke inspiratie. Soms heb ik ook geweigerd daar aandacht aan te besteden of om ze op te schrijven, uit vrees misleid te zijn of mij te vergissen. Vaak ging ik door een mist van twijfels, of beleefde ik momenten van zekerheid daarover.

Vanaf 1961 vooral hebben deze “gedachtes” mij ertoe gebracht een voortgaande innerlijke ontlediging, een verandering van geest of van mentaliteit, een onthechting aan het menselijke denkvermogen – het redeneren en oordelen – te realiseren, om me – in het geloof – te hechten aan een goddelijke Wijsheid, en om met meer vertrouwen en overgave aan de Barmhartigheid van de Heer en aan Zijn Wil te leven. Er was iets dat mij uitnodigde of dat mij aantrok om vooruit te gaan, om mijzelf te overstijgen. Een diepgaande bevrijding en een steeds grotere vrede zijn gaandeweg en doorlopend in mij tot stand gekomen.

Ik herlas onlangs wat ik bijna twee jaar geleden had opgeschreven, en ik had toen de grotere zekerheid dat deze gedachten niet van mij konden komen. Ik begreep ze vaak niet toen ik ze opschreef, ofwel verrasten ze mij op het moment waarop zij in mijn geest naar boven kwamen. Achteraf gezien, zie ik de vruchten en de verwezenlijkingen daarvan: de vrede, de sereniteit, het toenemend vertrouwen en een blindelingse, volkomen en onbeperkte, zelfverzekerde overgave aan de Barmhartigheid van God.

Veel voorvallen en onvoorziene omstandigheden: personen, lectuur, enz., bevestigen mij in de neiging te geloven dat deze “gedachtes” werkelijk een manier van communiceren met de Heer zijn.

Maar ik ken de twijfels en de angsten, om vervolgens in een vaste overtuiging, een vertrouwen, en in een toenemende vrede te leven. Wat mijzelf betreft, stel ik vast dat de Heer mij Zijn Wil duidelijk maakt. Een Wil die mijn menselijke logica te boven gaat, die mij uitnodigt me van mijn te menselijke en te bekrompen manier van denken, oordelen, de dingen zien te ontdoen, om alles vanuit het perspectief van de goddelijke Wijsheid te beschouwen.

Sinds 1961 constateer ik een steeds grotere bevrijding in een toenemend licht, een innige vrede en sereniteit. Daarentegen heb ik de neiging te geloven dat er in mij op dit moment de vrees blijft mij te vergissen. Dit is een strijd, een soort conflict, een diepgaand lijden, want ik verlang ernaar mij te voegen naar de Wil van de Heer, Zijn vreugde te zijn, Hem geen verdriet te doen door te twijfelen, of tekort te schieten in geloof of in het instemmen met Zijn Wil. Ik wil geen slachtoffer zijn van mijn eigen verlangens of gedachten.
Misschien zou ik, te zeer menselijk, de zekerheid willen hebben in de waarheid, of in overeenstemming met de Geest en de Wil van de Heer te zijn, of een bevestiging van iemand anders te krijgen?

Kunt u mij helpen of mij raadgeven? Ik zou er u heel dankbaar om zijn.

Marielle

U heeft dus vanaf 1961 in een afwisseling van twijfel en zekerheid, van vrees en hoop geleefd, in een ontwikkeling die u geleidelijk aan van uzelf heeft beroofd, om erin te slagen de vrede, de sereniteit te ervaren in een volkomen overgave aan de Wil van God. Gelukkige vruchten, die u hebben binnengeleid op de klimmende weg, met wat deze aan zeer zuivere vreugden en overstelpende Liefde meebrengt. In dergelijke omstandigheden gerustgesteld willen worden, is volkomen normaal, zelfs noodzakelijk. Deze troost is u echter gegeven in een uitnodiging om uw weg bedachtzaam, trouw aan de impulsen van de genade voort te zetten, waarbij u voorzichtig moet blijven. Niet die voorzichtigheid die, zonder enige overweging, ertoe neigt iedere mogelijkheid tot goddelijke intieme omgang te verwerpen, wegens het gevaar wat dat met zich mee zou kunnen brengen, maar die voorzichtig u de herkomst van de ingeving laat ontdekken, en die u door de gave van Raad in alle zekerheid laat vooruitgaan.

Hier volgen enkele criteria die u kunnen helpen om uw plaats te bepalen.

In het begin, op het moment dat de Heer zich doet kennen, hetzij door “innerlijke woorden” of door middel van “denkwijzen”, enz., is Zijn goddelijke aanraking zo zacht, dat het voor de ziel soms moeilijk is aanstonds deze speciale gunst op te vangen, tenzij deze ziel gewoonlijk in stille overpeinzing of in de stilte verkeerd en als zij in haar vermogens de onthechting en de leegte hun werk laten doen.

Als de genade wordt opgemerkt, herkent de ziel dadelijk de gelukkige vruchten van de vrede, van de zoetheid en de sereniteit.

Maar de Boze is waakzaam en merkt snel goddelijke gunsten op. Dan laat hij de twijfel opkomen in de ziel, om de ziel van koers te doen veranderen, haar te verwijderen van deze wonderlijke wegen, die haar snel vorderingen laat maken, in overeenstemming met het gebruik dat zij van deze gaven maakt.

Als de verraderlijke duivel hardnekkig volhoudt u te doen twijfelen, staat u daar dan niet bij stil, maar bewaar uw vrede. Dat is trouwens wat ik in het door u opgestelde verslag opmerk.

God, die uw angsten en uw twijfels ziet, bevestigt u om u gerust te stellen, hetzij door bepaalde mensen op het geschikte moment op uw weg te plaatsen, hetzij door de lezing die u in een boek naar uw keuze voortzet, of dat u providentieel wordt aangeboden en dat u op goed geluk openslaat, om de verrassing te ondergaan van een verduidelijking, die u ertoe brengt in de goddelijke goedheid ten opzichte van u, enz. te geloven. Heel grote vertroosting dan, die u op de rechte weg plaatst, zelfs dan wanneer uw angsten u een eigen inmenging of de invloed van een helse vijand doen vrezen.

Het is altijd goed om een grote reserve te bewaren tegenover de innerlijke impulsen. Als de ziel echter in de loop der jaren iedere dag overvloedig drinkt aan de Bron van Levend Water, zich voedt met de heilige Eucharistie en zich onderwerpt aan de onvermijdelijke zuiveringen, wordt zij als een kristal en begrijpt ze met meer gemak en zekerheid de tussenkomst van God, die zich niet meer uit door een goddelijke aanraking maar zich baseert op een blijvend contact.

Deze zielen slagen er dan in om niet zoals de wereld te denken, maar met een bovennatuurlijk oog te oordelen. De horizon verandert en neemt universele proporties aan; de voorvallen en de gebeurtenissen hebben een draagwijdte die het menselijk begripsvermogen te boven gaan en hebben een eeuwigdurende uitwerking.

Als de ziel echter de fasen van duisternis of de “nachten” binnengaat, is een geestelijke leidsman voor haar absoluut noodzakelijk. Ofwel is, bij het ontbreken van een leidsman, het boek Je veux voir Dieu [Ik wil God zien] van Pater Marie-Eugène van het Kind Jezus o.c.d. een kostbare hulp, dat een beknopte samenvatting bevat van de werken van de heilige Johannes van het Kruis, Teresia van Avila en Theresia van het Kind Jezus. Blijft vertrouwen hebben, verenigd met Hem die de Liefde is, en u zult nooit teleurgesteld worden, zelfs al zullen bepaalde fasen moeilijk zijn om doorheen te komen. De Heer is daar, die waakt. Een grote trouw voert naar de toppen.

Marie-Paule

(Revue de l’Armée de Marie, volume IV, numéro 2)