Maria en de Eucharistie

Vragen wij aan Maria ons te helpen om Jezus Verlosser, voor ons aanwezig in het Heilig Sacrament, te aanbidden en te loven.

Wij groeten U, Maria, U die ons Jezus-Hostie hebt gegeven. Wij groeten U met alle Heiligen in de Hemel, die de Eucharistie het meest hebben bemind.

Met hen die U het meest hebben bedankt, om het Lichaam en het Bloed van onze Verlosser te hebben voorbereid, danken wij U.

Maagd Maria, aanbidt met ons Jezus-Hostie, daar aanwezig op het altaar!

De Heer is met U, Maria, en met ons iedere dag. Help ons deze Goddelijke Aanwezigheid te ervaren en te begrijpen.
Help ons nog meer om van deze Aanwezigheid van de Verlosser te profiteren, om in Hem te blijven, opdat Hij blijft in ons.

U bent gezegend onder alle vrouwen, omdat U de eerste Kelk, de eerste ciborie, de eerste monstrans bent geweest van Hem, die zich voor ons opoffert en verblijf in ons houdt.

Maagd Maria, troost namens ons de meest verlaten, de meest in de steek gelaten Hostie in de lege kerken, die gedurende de dag geen enkel woord van liefde ontvangt.

O Maria, omdat Jezus de gezegende vrucht van uw schoot is, wees onze Voorspreekster om de eucharistische Jezus te loven en te danken:
Aanbidden wij Jezus, verborgen in Maria, die aan onze ogen onttrokken is in het Allerheiligst Sacrament des altaars!

Jezus, Zoon van Maria en onze Broeder, wij verlangen dat U in ons leeft, zoals U in Maria hebt geleefd, in de mate van ons verlangen, in de mate waarin wij in ons uw heilige Wil verwezenlijken!

Maagd Maria, leer ons met Jezus en met U deelgenoot te worden van de zienswijzen van onze Hemelse Vader, opdat wij gelijk kleine levende hosties mogen zijn.

Heilige Maria, Moeder van God, Moeder van Jezus-Hostie, buig U over alle Hosties der aarde, zoals U over uw kindje te Bethlehem gebogen was, met Jezus groeten wij U en danken wij U!

Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Sacrament, bid voor ons arme zondaars, bid voor alle volkeren. Mogen zij allen meer begrijpen van de Eucharistie, mogen zij de Gave van God ontdekken, en leren dat het vlees geworden Woord nog te midden van ons woont; mogen zij naar Hem toe gaan en zich door Hem laten heiligen!

Moeder van Jezus-Hostie, bidt nu voor ons, opdat wij deel hebben aan het Offer van Christus, zoals U daaraan hebt deelgenomen! Maak dat wij aan de Heilige Mis mogen deelnemen met de gevoelens die U bezielden aan de voet van het Kruis.

Heilige Maria, Moeder van God, Moeder van Jezus, aanwezig in het Allerheiligst Sacrament, wees nu met ons om ons door de Hostie en voor de Hostie te leren leven! Aanbid met ons het Lichaam en het Bloed van uw Goddelijke Zoon. Troost namens ons het Eucharistisch Hart van Jezus, daar waar Hij het meest verlaten is, daar waar Hij geen woord van liefde ontvangt!

Moeder van Jezus, maak van ons een Hostie, maak dat alle christenen die op deze dag sterven, waardig het Heilig Viaticum ontvangen! En verleen aan allen, o goede en machtige Maagd, de gunst te sterven in dankzegging voor alle beleefde Heilige Missen en alle ontvangen Heilige Communies! Amen.

Gebed tot het Eucharistisch Hart van Jezus

O zeer zoete Jezus, die in de wereld bent gekomen om aan alle zielen het genadeleven te geven, en die – om het te bewaren en te voeden in hen – het geneesmiddel hebt willen zijn en het dagelijkse voedsel voor hun zwakheid; wij smeken U nederig uw goddelijke Geest over alle zielen te verspreiden door uw Hart dat voor ons brandt, opdat zij die helaas in staat van doodzonde verkeren, zich tot U bekeren en het genadeleven dat zij hebben verloren, herkrijgen; en dat zij die door uw hulp al leven van dit goddelijk leven iedere dag, als het mogelijk is, eerbiedig de Heilige Eucharistie mogen ontvangen: zodat zij door dit middel elke dag het antigif voor hun dagelijkse zonden ontvangen en het voedsel dat hun genadeleven mogelijk maakt, om zo uiteindelijk met U te mogen delen in het gelukzalig leven. Amen.

Smeekbede van de heilige Bernardus tot de Maagd Maria

“Dat wij door U toegang mogen hebben tot uw Zoon, o gezegende Maagd, die genade hebt gevonden, die de Moeder van het Heil bent, opdat wij door U Hem ontvangen, die ons door U is gegeven.

Dat uw onbevlekte zuiverheid bij Hem de verontschuldiging mag zijn voor de vlek van onze verwording, en dat uw voor God zo aangename nederigheid vergiffenis verkrijgt voor onze zelfingenomenheid.

Dat uw overvloedige naastenliefde onze talrijke zonden mag bedekken en dat uw roemrijke vruchtbaarheid onze verdiensten mag vermenigvuldigen.

Onze Vorstin, onze Middelares en onze Voorspreekster, verzoen ons met uw Zoon, bied ons aan aan uw Zoon.

Maak, o gezegende Maria – door de genade die U hebt gevonden, door het voorrecht dat U hebt verdiend, door de barmhartigheid die U ter wereld hebt gebracht – dat Jezus Christus, onze Heer – die zich door U verwaardigde deelgenoot te zijn van onze zwakheid en van onze ellende – ons op uw voorspraak deelgenoten maakt van zijn glorie en van zijn gelukzaligheid; Hij die boven alles is verheven, de gezegende God in de eeuwen der eeuwen. Amen.”

O Maria, hij die waarlijk bemint, kan de duisternissen niet verdragen, hij heeft het licht en het volle licht nodig. Maak dat onze zielen zich voor dit volle licht openen, dat de kennis van Jezus en van zijn sublieme mysteries is!

O Maria, U bent waarlijk Moeder van de kennis. Maar wat wij kunnen zeggen, is dat U in het bijzonder de Moeder van het geloof in de Eucharistie bent. Het geloof is slechts een levend geloof als het gevoed wordt door het brood van het leven en van het inzicht.

O Maria, Moeder van God, wij zuchten in onze ellende en in het ongeloof, leidt ons naar de Eucharistie. Als ons geloof wankel is, breng ons dan zo dicht mogelijk bij de lichtbron van de Eucharistie, het middelpunt van de godsdienst, de samenvatting van ons geloof.

Het is daarom dat wij ons tot U richten, o Maria. Dit is het voorrecht en het geluk van uw kinderen, zich tot U te kunnen richten, die ons naar God wil leiden. Daar ligt uw voorrecht en dat zal uw rol zelf zijn in de hemel, want de Kerk laat ons zingen: “O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria, toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.”

Wat een verrukkelijk schouwspel voor de uitverkorenen! Maria zal gedurende de hele eeuwigheid “de stralende monstrans” van Jezus zijn!

O zoete Maria, zet uw dienstwerk in de tijd voort en toon ons, openbaar ons uw Goddelijke Zoon in het Allerheiligst Sacrament!

Geef dat wij geloven in de liefde van Jezus in zijn Sacrament van Liefde. Sta toe dat wij slechts Jezus en Jezus-Eucharistie kennen!

Laten wij graag Jezus komen aanbidden in het Allerheiligst Sacrament. En laten wij, aangekomen bij het altaar, met vreugde en vurig het gebed van de heilige Kerk herhalen: “Gegroet, o heilig en waarachtig Lichaam van Jezus, geboren uit de Maagd Maria!”» Amen.