Aanbidding van het Heilig Sacrament

Jezus, mijn goede en zeer zoete Jezus, wat ben ik gelukkig om een half uur bij U te kunnen doorbrengen, om naar U te kunnen luisteren, met U te kunnen spreken, o mijn goddelijke vriend.

Voorheen liepen de menigten soms uren achtereen, zonder te eten, alleen maar om dicht bij U te zijn, om U om troost en weldaden te vragen, om naar Uw woord te luisteren, terwijl ik U, o goede Jezus, hier zo gemakkelijk kan ontmoeten… Geef mij de genade U graag gezelschap te houden bij het Heilig Sacrament, om U te aanbidden.

Oefening van geloof

Heer Jezus, U bent dicht bij mij in de monstrans. Ik geloof dat U mij ziet, dat U mijn meest intieme gedachten kent. U kent mijn goede wil, maar ook mijn zwakheden. Mijn ellenden vormen helemaal geen geheim voor U. Ik geloof dat U met tederheid naar mij luistert als ik met U van hart tot hart spreek.

Ik geloof dat uw liefdevolle blik op mij rust, zoals die op de rijke jongeling, op de berouwvolle Petrus en op al degenen rustte, die de waarheid zochten. Ik geloof dat uw heilig Hart, dat voor mij op het kruis doorboord werd, hier – op dit ogenblik – van liefde voor mij brandt.

– Mijn God,die hemel en aarde hebt geschapen door uw macht,

Allen: Ik geloof dat U hier aanwezig bent.

– Toi qui T’es fait petit enfant dans la crèche de Bethléem,

– U, die het kindje in de kribbe van Bethlehem was,

– U, die dertig jaar lang hebt doorgebracht in het bescheiden huis van Nazareth,

– U, die heeft willen sterven op het kruis om voor mij de deuren van de Hemel wijd te openen,

– U, die de engelen dag en nacht aanbidden, verborgen in het bescheiden tabernakel,

– Mijn God, vermeerder mijn geloof, opdat ik U met een steeds grotere eerbied herhaal:

Ik geloof dat U hier aanwezig bent.

Oefening van aanbidding

O Jezus, ik erken dat ik Uw nietig en zwak schepsel ben…, uit mijzelf ben ik niets en zelfs minder dan niets.

Ik ben mij bewust van mijn eigen en volkomen onvermogen, van mijn diepe ellende, en ik aanbid U, o oneindige God.

U bent mijn Schepper, mijn Heer en mijn Meester. Op ieder moment ontvang ik van U het bestaan, het leven, al mijn natuurlijke en bovennatuurlijke vermogens en al mijn capaciteiten.

Ik ben gelukkig van U afhankelijk te zijn met alles wat ik ben en met alles wat ik bezit, zodat ik zonder Uw hulp absoluut tot niets in staat zou zijn.

Daarom verwacht ik alles van U en van Uw genade, en ik herhaal met de heilige apostel Paulus: “Ik kan alles in Hem die mij kracht geeft.” Ja, Jezus, met Uw heilige genade kan ik een heilige worden en kan ik veel goed doen.

Ik erken u niet alleen als mijn Schepper, Heer en Meester, maar ook als de Schepper van alles wat bestaat buiten U. Ik ben blij dat U Meester en Heer bent van alles wat is. Ik geloof dat Uw heilige Providentie de gebeurtenissen van de wereld leidt, alsook alle omstandigheden van mijn leven, tot in de kleinste details. U realiseert dit met goedheid en wijsheid, voor Uw grootste glorie en voor mijn grootste welzijn.

O goede Jezus, ik vertrouw U dus al mijn zorgen toe, wetend dat U over het goed waakt van hen die U trouw zijn. Ik leg al mijn vertrouwen in U, doe met mij alles wat U zal behagen.

Heer Jezus, U bent almachtig. U weet alles, U bent oneindig wijs en goed. Ik verheerlijk U, wetend dat U alle lofzang waardig bent. Ik aanbid U in vereniging met Maria, Vrouwe van alle Volkeren, en met alle heiligen en de engelen van het hemelse Hof.

– O welbeminde Jezus, aan U alle hulde van eerbied en van liefde,

Allen: Jezus, ik aanbid U.,

– Voor U al mijn gedachten, mijn woorden, mijn daden en mijn lijden,

– En om mijn onmacht aan te vullen, voor U alle hulde van de hemel en de aarde,

– Voor U de aanbiddingen, de lofzangen en de liefde van de Allerheiligste Maagd Maria,

– Mijn God, vermeerder mijn geest van aanbidding, opdat ik U met een edelmoediger hart herhaal:

Jezus, ik aanbid U.

Oefening van liefde

Les saints aiment sans mesure. Du temps de leur courte vie terrestre, ils ont tout sacrifié par amour pur et De heiligen beminnen mateloos. Tijdens hun korte leven hebben zij alles uit zuivere liefde en belangeloos geofferd. En toch, o Jezus, was hun liefde slechts een matte weerspiegeling van Uw liefde.

Heer Jezus, verleen mij daarvoor U werkelijk te beminnen. Verleen mij de macht U zo te beminnen dat ik niets anders verlang dan U, die oneindig waardig bent boven alles bemind te worden. Dat heel de schepping mij niets meer zegt, als ze niet naar U verwijst!

O zoete Jezus, ik vraag U in dit korte ogenblik dat ik in Uw gezelschap doorbreng, in mij het vuur van Uw liefde en van Uw edelmoedigheid te ontsteken. Ik vraag U hetzelfde voor al degenen die mij dierbaar zijn. Mijn verlangen is dat alle mensen U met heel hun hart kunnen beminnen!

O goede Jezus, U bent mens geworden om ons te redden; hoezeer zouden wij U moeten beminnen en U moeten danken! Uw menswording is het grootste mysterie van Uw oneindige barmhartigheid. Uw geboorte, niet in de weelde en het eerbetoon, maar in een armzalig verblijf, is voor ons een grote les. Het is daar, te Bethlehem, dat wij Uw grote liefde kunnen bewonderen: U geeft zich in de grootst mogelijke armoede aan de mensheid. Vervolgens geeft U zich aan ons op het kruis. Tenslotte, omdat U ons niet alleen wil achterlaten, bedenkt U de wonderbaarlijke Eucharistie, teken van Uw liefdevolle aanwezigheid te midden van ons. Ja, wij willen U met heel ons hart beminnen.

– O zo goede God, U die mij zozeer hebt bemint, ik wil op mijn beurt U met heel mijn hart beminnen.

Allen: Jezus, ik bemin U.

– U, die zich iedere dag op het heilig altaar voor mij opoffert,

– U, die mij aan de heilige tafel uw goddelijk Lichaam als voedsel geeft,

– Ja, ik bemin U, omdat U oneindig goed, alle liefde oneindig waardig bent,

– Ik bemin U meer dan mijn ouders en mijn vrienden, meer dan heel de wereld,

– En ik zou U duizend keer meer willen beminnen en U door alle mensen bemind zien.

– Mijn God, vermeerder mijn naastenliefde, opdat ik U met meer edelmoedige bezieling herhaal:

Jezus, ik bemin U.

Smeekbeden:

O goede Jezus, met vertrouwen druk ik U mijn verlangens uit, wetend dat U altijd naar Uw gelovigen luistert en hen verhoort.

Ik vraag U op de eerste plaats U vuriger te kunnen beminnen en U trouwer te kunnen volgen, opdat ik beter meewerk om U te doen beminnen.

Heer Jezus, help mij vaker aan U te denken, U ook in mijn daden te dienen. Help mij meer op U te lijken en mij door echte liefde in te zetten zoals U, tot aan het laatste ogenblik van mijn leven, voor het welzijn van al mijn broeders en voor Uw glorie.

Heer verleen Uw zegen aan al mijn ondernemingen, voor zover zij bijdragen aan mijn eeuwig geluk. Zuiver mijn apostolaat van iedere band en iedere hoogmoed, opdat het werkelijk geestelijke vrucht voortbrengt.

O zoete Jezus, draag er zorg voor dat Uw lievelingskinderen naar U toe komen en U met een oprechte liefde beminnen. Geef hun goede, diep religieuze en voorbeeldige opvoeders.

O zoete Jezus, ik vertrouw U de jongeren toe, opdat zij in de zuiverheid leven en dat zij vol liefde hun broeders helpen, in vriendschap met U en voor U. Dat zij verlangen veel goed te doen en Uw apostelen te zijn.

O zoete Jezus, wek door Maria talrijke en heilige priester- en religieuze roepingen op. Geef aan de vaders en moeders van de gezinnen de vreugde om zich op te offeren in de trouwe vervulling van hun plicht en zegen alle gezinnen.

Heer Jezus, wees mijn leven. Dat ik U volg, dat ik voor U handel en dat ik bereid ben tot welk offer ook, uit liefde tot U. Amen.