Dankgebed

“Emmanuel, Gij zijt in ons midden. Gij zijt met ons, en daalt neer tot in de meest uiterste gevolgen van het verbond, dat vanaf het begin met de mens werd afgesloten, hoewel het zovele keren geweld werd aangedaan en verbroken werd.

Gij zijt met ons, Emmanuel, op een manier die alles overstijgt wat de mens over U bedenken kan. Gij zijt met ons als mens.

Gij zijt bewonderenswaardig, waarlijk bewonderenswaardig, o God, met de almachtige Vader Schepper en Heer van de kosmos, Logos, enige Zoon.

Machtige God, Gij zijt met ons als mens, als een pasgeborene van het menselijk geslacht, zó zwak, gewikkeld in doeken en liggend in een kribbe, omdat er in de herberg geen plaats meer was.

Is het niet juist daarom dat Gij, daar U op deze manier mens bent geworden – zonder een dak –, de mens het meest nabij zijt geworden?

Is het niet daarom dat Gij, daar U – pasgeboren Jezus – zonder dak bent, onze broeders en zusters, al degenen die vanwege verschrikkelijke aardbevingen of oorlogen hun huis hebben verloren, het meest nabij zijt? En zij die hen echt te hulp komen, zijn juist zij die U in hun hart dragen, U die zonder een huis bent geboren in Bethlehem.

Is het niet dat Gij, daar U vanaf de eerste dagen van uw leven door de hand van Herodes met de dood werd bedreigd, bijzonder hen nabij zijt, die op een of andere manier bedreigd worden, hen die sterven in de handen van moordenaars, die de fundamentele rechten van de mens geweigerd hebben te erkennen?
En daarbij: zijt Gij om deze zelfde reden niet hen meer nabij, wiens leven reeds in de moederschoot wordt bedreigd? O waarlijk bewonderenswaardig: de machtige God in de zwakheid van een kind!

Vanuit alle oorden van de wereld zijn wij op weg naar U. Uw geboorte te Bethlehem lokt ons. Zou U meer hebben kunnen doen dan wat U deed door de Emmanuel God-met-ons te zijn?

Meer hebben kunnen zijn dat wat onze verbaasde ogen aanschouwen: de ogen van mensen uit alle delen van de wereld, uit verschillende landen en continenten, zoals de ogen van Maria en Jozef, en daarna die van de herders en van de Wijzen uit het Oosten U voorheen hebben aanschouwd?

Gij zijt de Vredevorst. Wat is de weldaad van de vrede enorm voor de mens, hoezeer wordt er in onze hedendaagse wereld naar uitgezien en hoezeer wordt het tegelijkertijd bedreigt!

Gij zijt de eeuwige Vader. De mens die gelooft op basis van een complex verleden, is naar de toekomst gekeerd en wordt tegelijkertijd in beslag genomen door zijn eigen toekomst, door de toekomst van de wereld.

O Christus, wees Gijzelf de toekomst van de mens. Amen.”

(Johannes Paulus II)

Gebed tot de barmhartige Christus

“Ik verlang mezelf volledig te transformeren in uw barmhartigheid en aldus een levende weerspiegeling te worden van U, o Heer. Dat de grootste goddelijke eigenschap, uw onpeilbare barmhartigheid, door mijn ziel en mijn hart naar de naaste mag gaan.

Help mij, Heer, opdat mijn ogen barmhartig zijn, zodat ik nooit volgens de uiterlijke schijn verdenk en oordeel, maar dat ik de schoonheid zie in de ziel van mijn naaste en hem te hulp kom.

Help mij, Heer, opdat mijn oor barmhartig zij, zodat ik me over de noden van mijn naaste buig en niet onverschillig blijf voor zijn leed of zijn kwetsuren.

Help mij, Heer, opdat mijn tong barmhartig zij, zodat ik nooit kwaad spreek over mijn naaste, maar dat ik voor ieder een woord van troost en van vergeving heb.

Help mij, Heer, opdat mijn handen barmhartig zijn en gevuld met goede daden, zodat ik het goede weet te doen voor mijn naaste en de zwaarste en onaangenaamste taken op mij weet te nemen.

Help mij, Heer, opdat mijn voeten barmhartig zijn, zodat ik mijn naaste te hulp snel, door mijn eigen moeheid en afmatting te beheersen. Mijn ware kalmte is mijn naaste van dienst te zijn.

Help mij, Heer, opdat mijn hart barmhartig zij, zodat ik het lijden van de naaste zelf gewaarword. Ik zal mijn hart niemand weigeren. Ik zal zelfs hen regelmatig opzoeken van wie ik weet dat zij van mijn goedheid misbruik zullen maken, en zelf zal ik me opsluiten in het aller barmhartigste Hart van Jezus. Mijn eigen lijden zal ik verzwijgen. Dat uw barmhartigheid in mij mag rusten, o mijn Heer. Amen.”

(Zuster Faustina)

“Gezegend zijt Gij, o Vader, want in uw oneindige liefde heeft U ons uw enige Zoon gegeven, die door de Werking van de Heilige Geest is mens geworden in de zeer zuivere schoot van de Maagd Maria, en te Bethlehem is geboren. Hij is onze reisgezel geworden, Hij heeft een nieuwe betekenis gegeven aan de geschiedenis, die een gezamenlijk af te leggen weg is in het verdriet en het lijden, in de trouw en de liefde, naar de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, waar Gij – de dood overwonnen hebbend – alles in allen zult zijn.

Dat door uw genade, o Vader, dit jaar een tijd van diepe bekering mag zijn: dat het een tijd van verzoening tussen de mensen en herkregen eensgezindheid tussen de naties mag zijn; een tijd waarin de lansen worden omgevormd in sikkels en het wapengekletter plaats maakt voor een vredeslied.
Geef ons, o Vader, dit jaar gehoor te geven aan de stem van de Heilige Geest, trouw te zijn in de navolging van Christus, bereid te zijn om naar het Woord te luisteren, en om veelvuldig gebruik te maken van de bronnen van genaden!

Ondersteun, o Vader, door de kracht van de Heilige Geest, de inspanning van de Kerk voor de nieuwe evangelisatie, en leidt onze voetstappen op de wegen van de wereld, om Christus door ons leven aan te kondigen, door onze aardse pelgrimstocht te richten naar de Stad van het licht! Dat de leerlingen van Christus mogen schitteren door hun liefde jegens de armen en de onderdrukten; mogen zij solidair zijn met hen die in nood zijn en edelmoedig in de werken van barmhartigheid; mogen zij vergevensgezind zijn jegens hun broeders om voor hen zelf van U goedertierenheid en vergeving te verkrijgen!

Verleen, o Vader, de leerlingen van uw Zoon één te zijn, opdat de wereld mag geloven! Dat de dialoog tussen de leden van de grote wereldgodsdiensten zich mag uitbreiden en dat alle mensen de vreugde mogen ontdekken uw kinderen te zijn!

Mogen op de smekende stem van Maria, Moeder der volkeren, de biddende stemmen van de apostelen en de martelaren der christenen, van de rechtvaardigen van alle volkeren en van alle tijden zich verenigen, opdat deze tijd voor iedereen en voor de Kerk een reden van vernieuwde hoop en van gejubel in de Geest mag zijn!

Aan U, almachtige Vader, oorsprong van de kosmos en van de mens, door Christus, de Levende, Heer van de tijd en van de geschiedenis, in de Geest die het heelal heilig maakt, zij lofzang, eer en glorie, vandaag en in de eeuwen zonder einde! Amen.”

(Johannes Paulus II)

Mijn God, ik geloof in U, maar versterk mijn geloof; ik hoop op U, maar verzeker mijn hoop; ik bemin U, maar verdubbel mijn liefde; ik heb berouw over mijn zonden, maar vermeerder mijn berouw.

Mijn God, ik aanbid U als mijn eerste beginsel; ik verlang naar U als mijn laatste doel; ik bedank U als mijn eeuwigdurende weldoener, ik roep U aan als mijn oppermachtige verdediger.

Mijn God, verwaardig U mij te leiden door uw wijsheid, mij te ondersteunen door uw rechtvaardigheid, mij te troosten door uw barmhartigheid en mij te beschermen door uw almacht.

Ik wijd U toe mijn gedachten, mijn woorden, mijn handelingen, mijn lijden, opdat ik voortaan slechts denk zoals U, slechts spreek zoals U, slechts handel zoals U, slechts lijd zoals U.

Heer, ik wil wat U wil, omdat U het wil; zoals U het wil; zozeer als U het wil.

Ik bid U mijn verstand te verlichten, mijn wil in vuur en vlam te zetten, mijn hart te zuiveren, mijn ziel te heiligen.

Mijn God, help mij mijn vroegere beledigingen uit te boeten, mijn bekoringen in de toekomst te overwinnen, de hartstochten die mij beheersen te verbeteren en de deugden van mijn staat te beoefenen.

Vervul mijn hart met tederheid voor uw goedheden, met ijver voor mijn naaste, met minachting voor de geest van de wereld.

Kom mij te hulp om het zingenot te overwinnen door de versterving, de gierigheid door de milde gave, de kwaadheid door de zachtheid en de lauwheid door de godsvrucht.

Heer, maak dat ik er aan denk onderworpen te zijn aan mijn meerderen, vriendelijk jegens mijn ondergeschikten, trouw aan mijn vrienden en vergevingsgezind voor mijn vijanden.

Mijn God, maak mij voorzichtig in mijn ondernemingen, moedig in de gevaren, geduldig in de moeilijkheden, nederig bij de successen.

Heer, spoor mij altijd aan zorg te hebben voor een oprecht geweten, een bescheiden uiterlijk, een opbouwend gesprek en een fatsoenlijk gedrag. Dat ik ijverig werk de natuur voortdurend te bedwingen, de genade te begunstigen, de wet te onderhouden en het heil te verdienen.

Mijn God, laat mij de nietigheid van de aarde, de grootheid van de Hemel, de kortstondigheid van de tijd en de lengte van de eeuwigheid ontdekken. Maak dat ik me voorbereid op de dood, dat ik uw oordeel vrees, dat ik de hel vermijd en dat ik tenslotte het Paradijs verkrijg. Amen.